Dryer Process

  ระบบการอบผ้า
        เมื่อเครื่องซักผ้าได้ทำงานเสร็จสิ้นกระบวนการซักตามโปรแกรมที่ตั้งไว้แล้วจะนำ
ผ้าเข้าสู่กระบวนการอบ ด้วยเครื่องอบผ้าเป็นลำดับต่อไป